Otázka č.9

IP - ( Internet Protocol )
Nejzákladnější protokol, neobsahuje potvrzování.Zabezpečuje správné doručování dat k jednotlivým počítačům v síti.

ARP - ( Address Resolution Protocol )
Převádí 32bit IP adresu na 48bit MAC adresu
arp tabulka (cache) je v paměti každého počítače ,uložení MAC+IP adres, neznáme adresy se zjišťují broadcastovou výzvou, je omezen na lokální síť

RARP -( Reverse Address Resolution Protocol )
Převádí Mac adresu na IP adresu.Používájí to bezdiskové pracovní stanice, které neznají svojí IP adresu

ICMP - ( Intenet Control Message Protocol )
Používá se k signalizaci chyb a různých nestandartních situací na IP vrstvě.Zprávy se neopakují, pokud nemůže být doručena není již znovu generovaná, což zabraňuje zbytečnému zatšžování sítě zprávami ICMP.

TCP - ( Transmission Control Protocol )
Je potvrzovaný.Vytváří tzv. vyrtuální spojení.Toto spojení trvá po dobu než aplikace spojení ukončí.Poskytuje spolehlivý přenos dat,řízení přenosu.V rámci přenášeného datového toku doručuje tok bitů identifikovaných pořadovými čísly.

UDP (User Datagram Protocol)
Pracuje na transportní vrstvě .Je to nespojový protokol, nemá funkci opravy chyb a řízení toku. Slouží k jednoduchému odeslání dat.
Hlavička protokolu UDP obsahuje menší množství informací než hlavička TCP a protože UDP nemá mechanismy pro dorozumívání komunikujících stran je přenos rychlejší než v případě TCP. Na druhé straně nepřináší vlastnosti spolehlivosti přenosu, proto je vhodný jen pro některé aplikace (např. SNMP, NFS, TFTP, DNS..).

 

Směrování

Směrovaní je proces hledání cesty, kterou se má paket posílat, aby došel k cílovému počítači.Sleduje se přitom efektivita takové cesty.Na směrování se podílejí jak hostitelské počítače, tak ( a to hlavně ) brány.

Příme směrování - v TCP/IP je plně v režii hostitelského uzlu ( počítače ) a použije se, jestliže cílový počítač leží na stejném segmentu sitě jako odesílatel ( pozná se to podle IP ). V tomto případě se zpráva posílá přímo cílovému počítači.

Nepřímé směrování - se používá v případě, že cílový uzel zjevně neleží na stejném segmentu sitě jako odesílatel.V tom případě odesílajicí uzel zašle datagram bráně ležící v jeho segmentu sítě a záležitost tím pro něj končí.V případě, že je v síti více bran, musí se vysílací uzel rozhodnout, která znich bude schopna nejdříve doručit data k cíli.

Směrovací tabulky - Dynamická a Statická

Dynamická - se automaticky mění podle změny topologie nebo detekcí chyb.Dynamickou aktualizaci směrových tabulek zajišťují směrovací protokoly.
D.V.A. - vysílá obsah směrovacích tabulek jednotlivými směrovači a jejich aktualizaci podle přijatých od jiných směrovačů.
L.S.A. - vysílání informací o stavu linek jednotlivými směrovači.Získává představu o topologii.

Statická - manuálním zásahem správce